คณะผู้บริหาร

นางสุมาลี นาคกระโทก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา