กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรวีวรรณ สุขสาร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวธาราทิพย์ ทานะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายสหัสชัย ทองเกษม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางกันยกร บัวพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0