กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวณภัทรวรัญญ์ โสภานเวช
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ