กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยรัส เวียงคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ