กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภาคภูมิ ขาววิเศษ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ