กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายแสงสุรีย์ เอกตาแสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ